Algemene Voorwaarden

Vedder & Vedder BV

1. 

Definities

1.1.

In deze algemene voorwaarden gebruikt Vedder & Vedder BV de volgende begrippen in de hieronder opgenomen betekenis:
 

Bestelling:                                   de bestelling die jij plaatst via de Website van V&V;

Je/jij/jou(w):                                 de natuurlijke persoon (consument) die gebruik maakt van de Website en/of Producten koopt via de Website

Giftcard(s):                                  de door V&V uitgegeven giftcard(s);

Overeenkomst:                          de overeenkomst waarbij jij Producten koopt via de Website;

Product(en):                               de Producten van het merk Vedder & Vedder die worden aangeboden door V&V op haar Website;

V&V/wij/ons/onze:                    de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vedder & Vedder BV, kantoorhoudende te (1019 AJ) Amsterdam aan de Cruquiusweg 94 E, met een fysieke vestiging op adres Cruquiusweg 94 F, 1019 AJ Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64684237, bereikbaar per e-mail via klantenservice@vedder-vedder.com, per telefoon via nummer +31 (0)20 2614626;

Voorwaarden:                           deze algemene voorwaarden;

Website:                                     de website van V&V www.vedder-vedder.com en varianten daarvan.

 

 

2.

Overeenkomst tussen jou en V&V

2.1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de Website van V&V, elk aanbod van V&V en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.

2.2.

Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld via de Website en de Voorwaarden zijn te allen tijde te downloaden via de Website.

2.3.

Alle aanbiedingen van V&V, zowel mondeling, schriftelijk als telefonisch, zijn vrijblijvend, tenzij V&V uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding heeft opgenomen. De Website bevat dus geen bindende aanbiedingen, tenzij anders wordt vermeld.

2.4.

Aanbiedingen van V&V zijn gebaseerd op informatie die door jou verstrekt wordt, en jij garandeert dat deze informatie juist is. Een Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of elektronische bevestiging van V&V.

2.5.

V&V verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens in lijn met onze privacy- en cookieverklaring.

2.6.

Het is V&V toegestaan deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden in dat geval ook voor bestaande Overeenkomsten tussen jou en V&V. Als de wijziging van essentiële voorwaarden in jouw nadeel is, dan heb jij het recht om de Overeenkomst met V&V zonder kosten of schadevergoeding op te zeggen binnen 14 dagen nadat V&V jou heeft geïnformeerd over de nieuwe algemene voorwaarden, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

   

3.

Bestellingen

3.1.

Door een Bestelling te plaatsen op de Website ga jij akkoord met deze Voorwaarden. In principe ontvang jij direct na het plaatsen van de Bestelling een bestelbevestiging. Vervolgens ontvang jij (behalve in geval van pre-orders) een e-mail op het moment dat jouw Bestelling in productie is genomen en op het moment dat jouw Bestelling verzonden wordt.

3.2.

Om een Bestelling te plaatsen dien jij over een e-mailadres te beschikken. Het is mogelijk om als bestaande klant of als gast te bestellen.

a) Zodra jij een bevestigingse-mail hebt ontvangen, heb jij tijdens werktijden (09.00 uur s’ ochtends tot 17.00 uur ‘s middags) nog 4 uur de tijd om jouw Bestelling te annuleren of te wijzigen door contact op te nemen met onze klantenservice. De annulerings- en wijzigingsmogelijkheden kunnen afwijken in geval van (tijdelijke) acties en promoties. Zie voor dat soort specifieke gevallen onze Website. Daarna kan de Bestelling niet meer gewijzigd worden.

3.3.

V&V behoudt zich het recht voor om een Bestelling te wijzigen, bijvoorbeeld indien de verzochte specificatie, combinatie of gravering niet mogelijk is.

3.4

Indien een Bestelling onverhoopt niet kan worden geleverd, word je hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien de Bestelling al is betaald, dan wordt geprobeerd de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal V&V je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.

3.5.

De bevestiging van de Bestelling toont jouw totaalprijs, inclusief belastingen en verzendkosten. Op dat moment komt de Overeenkomst tot stand.

3.6.

Of een Bestelling geleverd kan worden is afhankelijk van beschikbaarheid. Wij kunnen de Bestelling onder andere annuleren als: het Product niet beschikbaar is, de materialen of grondstoffen niet beschikbaar zijn, als de door jou ingevulde (factuur)gegevens niet juist of verifieerbaar zijn, als sprake is van een ongebruikelijke Bestelling, als jij jonger bent dan 16 jaar, als er niet op tijd betaald wordt of door gebeurtenissen of omstandigheden die buiten onze macht liggen.

3.7.

V&V behoudt zich het recht voor nakoming van haar verplichtingen op te schorten als sprake is van overmacht. Daarvan is in ieder geval sprake als ten gevolge van een bepaalde omstandigheid of gebeurtenis redelijkerwijze niet (meer) van V&V verwacht kan worden dat zij haar verplichting(en) verder nakomt, ook al was die omstandigheid bij totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan (niet limitatief): stormschade en andere natuurrampen, uitsluitingen, oproep of oorlogsgevaar, ziekte van onvervangbare werknemers, overmacht en/of niet (tijdig) nakomen door de leverancier(s) van V&V, brand en andere ongevallen in het bedrijf alsmede alle van overheidswege genomen of uitgevaardigde maatregelen en in het algemeen alle omstandigheden die buiten de invloedssfeer van V&V vallen.

3.8.

De afmetingen van de Producten zijn uitsluitend richtwaarden en kunnen verschillen, mede omdat de Producten veelal met de hand en/of op bestelling worden gemaakt. V&V behoudt het recht een marge van 1cm voor kettingen, een hele maat bij armbanden en 1/4e maat bij ringen. Daarnaast is de weergegeven kleur en het materiaal van de Producten afhankelijk van verschillende factoren, zoals de schermkwaliteit, het gebruik van een telefoon, desktop of tablet en diverse omgevingsfactoren. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod op de Website binden V&V niet.

   

4.

Betaling en prijzen

4.1.

Prijzen en tarieven die door V&V via de Website of op een andere manier gecommuniceerd worden zijn inclusief BTW, verpakkingskosten en overige belastingen en of heffingen die (mogelijk) worden geheven op de Producten, maar exclusief kosten voor levering en transport en exclusief import- en exportkosten met betrekking tot de levering van producten buiten de EU.

4.2.

Als na de startdatum van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan kan V&V de overeengekomen prijs verhogen. Dat is bijvoorbeeld het geval als belastingen worden verhoogd of inkoopprijzen voor V&V aanzienlijk stijgen. Als sprake is van een prijsverhoging dan kan jij de Overeenkomst ontbinden.

   

5.

Levering en eigendomsvoorbehoud

5.1.

Alle door V&V gecommuniceerde termijnen voor door haar te leveren Producten zijn indicatief. Dit zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding van de door V&V gecommuniceerde (leverings)termijn, informeert V&V jou zo spoedig mogelijk. Als de termijn met meer dan 4 weken overschreden wordt vanaf het moment dat jij de e-mail hebt ontvangen dat het Product in productie is genomen, heb jij het recht de aankoop ongedaan te maken en heb jij recht op restitutie van de koopprijs.

5.2.

Verzending en transport van de Producten naar jou geschiedt voor risico van V&V. Het risico gaat over op het moment dat jij of een door jou aangewezen derde de Bestelling in ontvangst neemt. Dit betekent ook dat V&V niet meer verantwoordelijk is voor de Producten zodra jij deze in ontvangst hebt genomen. Omstandigheden die zich voordoen nadat de Producten zijn geleverd – zoals beschadiging door een ongeluk, verlies of diefstal van de Producten – komen uitsluitend voor jouw risico. V&V mag de Bestelling in verschillende delen leveren.

5.3.

Jij bent verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze jou ter beschikking worden gesteld.

5.4.

Als jij de verschuldigde kosten niet (tijdig) aan V&V betaalt, dan behoudt V&V zich het recht voor om de levering van de Producten te weigeren totdat jij alle verschuldigde bedragen hebt voldaan, onverminderd (en dus niet in de plaats van) andere rechten o.g.v. de wet of de Overeenkomst.

5.5

Alle door V&V geleverde Producten blijven eigendom van V&V totdat alle vorderingen die V&V op jou heeft of verkrijgt op basis van Overeenkomsten (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

   

6.

Het herroepingsrecht

6.1.

Je kunt je Bestelling ontbinden vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde Producten zonder opgave van reden, met uitzondering van de gevallen die hierna onder 6.2 en 6.7 genoemd worden. Deze bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het laatste Product van de Bestelling. Het Product is ontvangen als het door jou of door een derde namens jou in ontvangst is genomen of als het door een ophaallocatie voor pakketten in ontvangst is genomen.

6.2.

In afwijking van 6.1 kun je de Bestelling van een (of meerdere) Giftcard(s) alleen ontbinden binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, ongeacht of je de Giftcard(s) reeds ontvangen hebt. De Overeenkomst komt tot stand zodra V&V de Bestelling van een giftcard bevestigt.

6.3.

Als je het herroepingsrecht wil uitoefenen, dan verzoekt V&V je dit aan onze klantenservice te melden via het volgende e-mailadres: klantenservice@vedder-vedder.com, dan wel via verzending aan V&V van het formulier dat je hier kunt vinden. We proberen je zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Meer informatie over de retourvoorwaarden is te vinden op deze link.

6.4.

De Producten die je wenst te retourneren dienen binnen 14 dagen na het inroepen van het herroepingsrecht terug te worden gestuurd aan V&V. De kosten van het terugzenden van (een deel van) de Bestelling komen voor jouw rekening.

6.4.1 Bij aankoop van meerdere items uit een set, of een verkregen stapelkorting bij aankoop van meerdere items, dienen alle items naar ons geretourneerd te worden. Bij een incomplete retournering vervalt de verkregen korting.

6.5.

V&V garandeert een volledige vergoeding van daadwerkelijk teruggezonden Producten, met uitzondering van de retourkosten, op voorwaarde dat alle Producten worden teruggezonden in dezelfde ongebruikte staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de Producten niet beschadigd, vuil, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het product) mogen zijn en dat etiketten, labels of prijskaartjes niet zijn verwijderd. De Producten dienen compleet te zijn, inclusief alle onderdelen en toebehoren.

6.6.

V&V spant zich in om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van jouw beroep op het herroepingsrecht, op voorwaarde dat V&V de Producten, of een bewijs dat de Producten zijn teruggezonden, heeft ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als jij hiervoor toestemming geeft. Dit zal geen extra kosten met zich meebrengen. Als je met een Giftcard hebt betaald, ontvang je als terugbetaling een nieuwe digitale Giftcard.

6.7.

Het herroepingsrecht geldt in afwijking van 6.1 niet voor de volgende Producten:

a) Producten die volgens jouw specificatie(s) gemaakt en/of gepersonaliseerd zijn, zoals:

1. Producten met een vingerafdruk

2. Producten met een gepersonaliseerde tekst; en

3. Andere speciaal voor jou gepersonaliseerde Producten, zoals aangegeven op de Website

b) Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, zoals oorbellen en Producten die verwijderd zijn uit/van de originele verpakking.

c) Producten uit de Archive sale

6.8.

Tijdens de bedenktijd zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Voorwaarden, dien je zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Jij mag het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen

 

 

7.

Garantie

7.1.

V&V staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2. Eventuele gebreken aan Producten dienen binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan V&V te worden gemeld via het volgende e-mailadres: klantenservice@vedder-vedder.comV&V wenst klachten zo spoedig mogelijk te ontvangen, zodat we je de beste service kunnen bieden.

7.3.

V&V biedt de volgende garantie op sieraden:
  1. 6 maanden in geval van gebreken aan alle Producten; en

  2. 12 maanden op sieraden van 9 en 14 karaat.

7.4.

Het kan zijn dat een Product verkleurt en/of sporen van slijtage gaat vertonen naarmate het Product (langer of frequenter) gedragen wordt. Dergelijke verkleuring is afhankelijk van het gebruik en de mate waarin de onderhoudsvoorschriften worden nageleefd en betreft dus geen gebrek in de zin van een materiaal- of fabricagefout, ook niet als dit binnen 6 maanden optreedt. Dit is afhankelijk van diverse omstandigheden van buitenaf, waaronder de locatie en manier waarop het Product bewaard wordt, de zorgvuldigheid waarmee het Product gebruikt wordt, het huidtype van de drager en de mate waarin het sieraad wordt blootgesteld aan overige invloeden die voor slijtage en/of verkleuring kunnen zorgen, zoals zonlicht, water en hitte. Indien een sieraad na 6 maanden verkleurt, biedt V&V een plating service aan voor € 30.

7.5

De garantie geldt niet indien:

a. sprake is van gebruikssporen, verkleuring en/of normale slijtage als gevolg van gebruik van het Product;

b. je de geleverde Producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt of door derden hebt laten repareren en/of bewerken;

c. Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van V&V en/of op de verpakking behandeld zijn. Voor informatie over de verzorging en het onderhoud van de Producten kun je kijken op: www.vedder-vedder.com/nl/verzorging-onderhoud.

d. Zich na aflevering externe oorzaken voordoen waardoor de Producten beschadigen of verloren raken, zoals ongelukken, verlies of diefstal

E. Het een aankoop uit de Archive Sale betreft.

7.6.

V&V verstrekt gedurende twee (2) jaar na levering garantie op de door haar geleverde Producten voor materiaal- en fabricagefouten, wat inhoudt dat V&V voor haar rekening fouten aan de geleverde Producten herstelt of – als V&V dat noodzakelijk acht – voor vervanging zorg draagt. Het voorgaande heeft geen invloed op de garantie waar jij op grond van de wet recht op hebt.

7.7

V&V garandeert uitdrukkelijk niet dat de uitingen en informatie op de Website compleet en/of correct is/zijn. De informatie op de Website is bedoeld als algemene informatie en bevat geen advies tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. V&V streeft ernaar de Website up-to-date te houden, maar doet geen enkele toezegging dat de Website compleet, accuraat, betrouwbaar, bereikbaar of geschikt is voor welk doel dan ook. Als jij de informatie op de Website gebruikt, dan doe jij dat dus volledig voor eigen rekening en risico.

 

 

8.

Intellectuele eigendomsrechten

8.1.

V&V heeft en behoudt alle (intellectuele) (eigendoms)rechten ten aanzien van alle Producten en alle content en materialen op de Website.

8.2.

Alle namen, merken, logo’s en titels die gebruikt worden op de Website zijn merken of handelsnamen van V&V of derde partijen. Gebruik of reproductie daarvan is absoluut niet toegestaan, omdat dit mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (van derden).

   

9.

Website

9.1.

Door gebruik te maken van de Website ga jij akkoord met deze algemene (gebruiks)voorwaarden. De Website mag uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden. Het is verboden om de Website met enig commercieel oogmerk of doel te gebruiken.

9.2.

Het is jou alleen toegestaan om de Website te gebruiken met als doel om eventueel een Bestelling te plaatsen en/of contact met V&V op te nemen. Alle content en materialen die door V&V beschikbaar zijn gesteld via de Website zijn exclusief eigendom van V&V. Het is dan ook verboden om de content en materialen voor enig ander doel te gebruiken.

9.3.

Het is verboden om de content en materialen op de Website te kopiëren, te documenteren, te delen, aan te passen, te distribueren, te reproduceren of op een andere manier te gebruiken die ervoor zorgt dat enige derde partij toegang krijgt.

9.4.

De Website kan links naar externe websites bevatten. V&V benadrukt dat V&V geen invloed heeft op de layout of content van die externe websites en neemt uitdrukkelijk afstand van de layout en content op enige website van derde partijen.

   

10.

Verzending

10.1.

V&V probeert Bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 1 tot 3 werkdagen na bevestiging van een Bestelling te leveren, met uitzondering van gepersonaliseerde Producten en tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Meer informatie over de verschillende verzendmogelijkheden kun je vinden op onze Website.

10.2.

Wij benadrukken daarbij dat wij voor het tijdstip van verzending afhankelijk zijn van de betreffende bezorgdienst en dat wij daarop geen enkele invloed kunnen uitoefenen.

10.3.

Onze Producten leveren we overal ter wereld. Alle mogelijke (extra) douanekosten worden niet vergoed door V&V.

10.4.

Heb je jouw Product eerder nodig? Dan hebben wij voor veel van onze Producten een VIP-service beschikbaar. Als je deze optie op werkdagen vóór 12.00 uur kiest bij het plaatsen van jouw Bestelling, dan wordt jouw order dezelfde dag nog verzonden. 

10.5.

Voordat je een Bestelling plaatst, word je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Na het plaatsen van een Bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn, dat is niet meer dan een indicatie. Nadat het Product het atelier heeft verlaten ontvang je een e-mail met de Track & Trace code.

10.6.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met de klantenservice via klantenservice@vedder-vedder.com

 

 

11.

Betalingsmethoden

11.1

Je kunt je artikelen op verschillende manieren betalen. Voor meer informatie over de betaalmogelijkheden verwijzen wij jou naar onze Website.

11.2

Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat V&V heeft gewezen op de te late betaling en jou een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is V&V gerechtigd de door V&V gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

   

12. 

Geschillen en toepasselijk recht

12.1

Als jij een klacht hebt, dan vraagt V&V jou om eerst contact met ons op te nemen via klantenservice@vedder-vedder.com. Als jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kun je gebruik maken van het ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr), maar dat is geen verplichting.

12.2

Op Overeenkomsten tussen jou en V&V waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.